Adatvédelmi Szabályzat

MH AA weboldalának Adatvédelmi Szabályzata

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében (az érintett hozzájárulása), a végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

A 8. cikk (1) bekezdése értelmében, ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő(k):

1. MAGYAR HONVÉDSÉG Altiszti Akadémia (címe: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14., telefonszáma: +36/26-501-180, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: ncoa.hu
az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Bozó Tibor dandártábornok
az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Nagy Péter hadnagy, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14., +36/26-501-189,

II. Az adatkezelés

a) Az adatkezelés célja: az MH Altiszti Akadémia népszerűsítése; az érintettel való kapcsolattartás, információszolgáltatás; tanfolyamra történő jelentkezés esetén, a jelentkező személy regisztrálása, illetve a felvételi eljárás lefolytatása.

b) Adatkezelésünk jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulásán alapul.

c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

a) Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba csak az adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetésével illetve az adatkezelés céljával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) betekintést, annak lebonyolítása céljából, ez alól kivételt képeznek a hatóságok általi esetleges megkeresésre adott jogi kötelezettségen alapuló adatközlések.

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.

c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

d) Az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megvalósítását követő napig tart.

IV. Az érintett jogai:

a) Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt az alábbiakat kérelmezheti:

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- a rá vonatkozó személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:

- az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
- az érintett visszavonta a hozzájárulását,
- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

- ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett kéri az adatok korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,

- a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, jogosult az érintett arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

b) A megadott hozzájáruló nyilatkoztatot bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletben foglaltakat, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu).

Weboldal tartalma

1. Szerzői jogok

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve zenei tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, védjegyjogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, védjegyjogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az ncoa.hu. A Weboldal, valamint annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon, így különösen framing vagy embedding eljárás során sem. A Weboldal bármely részének, grafikai elemeinek vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy más elektronikus rendszerben történő tárolása szigorúan tilos.

A Weboldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket és szankciókat, valamint a Weboldalról történő kizárást vonhatnak maguk után.

2. A Weboldalon elhelyezett tartalmak

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az egyes ügyek konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti konzultációt. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése kizárólag a felhasználó felelőssége. A Weboldalon megjelenített információk nem minősülnek ajánlattételnek és megbízás elfogadásának sem.
A ncoa.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon - az ncoa.hutől függetlenül - jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, a ncoa.hu nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

A ncoa.hu fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségét bővítse, megváltoztassa. A ncoa.hu továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket is, amelyről minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét üggyel kapcsolatban, vagy a Weboldalon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, döntése meghozatala előtt minden esetben feltétlenül lépjen kapcsolatba az Irodával, vagy keresse közvetlenül az adott jogterületért felelős kollegánkat.

3. Hivatkozások (linkek)

A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek az ncoa.hu-tól független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak. Az ilyen linkek elhelyezése nem jelenti az adott weboldalnak a ncoa.hu részéről történő ajánlását vagy a ncoa.hu által az adott weboldal tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a ncoa.hu az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

A weboldalon cookie-kat használunk. (részletes tájékoztató)