Honvéd altiszt katonai pénzügy ágazat

A katonai pénzügyi ágazatra felvételt nyert honvéd altiszt-jelöltek a képzés végére azokat a civil, illetve katonai vonatkozású pénzügyi, számviteli, elméleti és gyakorlati ismereteket, munkafolyamatokat sajátíthatják el, amelyeket a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél pénzügyi beosztást betöltő altisztek végeznek.


A képzés helyszíne

A szakképzés Szentendrén, a MH Altiszti Akadémián zajlik. A speciális követelményeknek megfelelően azonban a HM VGH telephelyein is kerülnek levezetésre foglalkozások.Az oktatott tantárgyak és azok óraszámai

Honvéd altiszt katonai pénzügy ágazat
Ssz. A tantárgy megnevezése Óraszám
1. Gazdálkodási alapismeretek 54
2. Általános statisztika 54
3. Statisztika gyakorlat 36
4. Ügyviteli ismeretek 18
5. Pénzügyi alapismeretek 52
6. Pénzügy gyakorlat 38
7. Adózási alapismeretek 30
8. Adózás gyakorlat 28
9. Számviteli alapismeretek 120
10. Számvitel gyakorlat 72
11. Katonai pénzügyi ellátás - elmélet 89
12. Katonai pénzügyi ellátás - gyakorlat 150
13. MH készenléti fokozatainak pénzügyi biztosítása - elmélet 30
14. MH készenléti fokozatainak pénzügyi biztosítása - gyakorlat 26
15. Közpénzügyek - elmélet 36
16. Közpénzügyek - gyakorlat 42
17. Katonai pénzügyi informatika gyakorlat 71
18. Szakmai gyakorlat 72
19. Költségvetési számvitel - elmélet 54
20. Költségvetési számvitel - gyakorlat 72
21. Szakmai gyakorlat 80


A szakmai tantárgyak célja:

Gazdálkodási alapismeretek

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a gazdasági élet alapvető területeit, a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó alapfogalmakat, az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggéseit.


Általános statisztika

Az általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy az altiszt-jelöltek ismerjék a gazdasági statisztika alapvető fogalmait, alapvető ismeretekkel rendelkezzenek a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus ábrázolás alkalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult ismereteket a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni tudják.


Statisztika gyakorlat

A statisztika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az altiszt-jelöltek a megtanult statisztikai fogalmakat és mutatószámokat a gyakorlatban tudják értelmezni. Fejlesszék az altiszt-jelöltek számarányérzékét a mikro– és makrogazdaság legfontosabb valós mutatóinak bemutatásával, megismertetésével, alkalmaztatásával, és ösztönözze az altiszt-jelölteket a megfelelő összefüggések feltárására, a helytálló, valós következtetések megállapítására, levonására, azáltal is, hogy az elemzéshez a grafikus módszereket alkalmazza. Legyenek képesek azonosítani a területen jelentkező gazdasági problémákat.


Ügyviteli ismeretek tantárgy

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a munkavégzés során betartandó munkavédelmi ismereteket. Az alkalmazott ügyviteli levelezési és iratkezelési eljárások, valamint az üzleti kommunikáció alapvetéseinek ismerete és gyakorlati alkalmazása.


Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Az altiszt-jelöltek legyenek képesek a gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjenek a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjanak a pénzügyi intézmény rendszerében és ismerjék az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Képesek legyenek meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának leginkább megfelelő módját, és segítsenek eligazodni a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. Megismerik a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára, a vállalati pénzügyek alapvetéseit, alapvető fogalmait, összefüggéseit, alkalmazott módszereit.


Pénzügy gyakorlat tantárgy

A pénzügyi gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az altiszt-jelöltek megértsék és a mindennapi életben alkalmazni is tudják: a pénznek időértéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, akár a betétgyűjtés, akár hitelfelvételhez kapcsolódóan. A vállalati pénzügyek alapvetéseinek, alapvető fogalmainak, összefüggéseinek, alkalmazott módszereinek ismeretében legyenek képesek azonosítani a területen jelentkező gazdasági problémákat, továbbá a megfelelő módszer kiválasztásával és alkalmazásával legyenek képesek azokat elemezni, szükség esetén azokat megoldani, valamint a pénztárszolgálat ellátása során keletkező dokumentumokat érintően.


Adózási alapismeretek tantárgy

Az altiszt-jelöltek megismerik az adózás intézményrendszerének alapvetéseit, alapvető fogalmait, összefüggéseit, a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, a gazdálkodási szabályait, a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazását, a magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét.


Adózás gyakorlat tantárgy

Az adózás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse az altiszt-jelölteket az adóelőleg- és adószámítási feladatok elvégzésére, egyszerű adattartalmak alapján adóbevallások készítésére, ezáltal útmutatást adjon az adóbevallások elkészítésének gyakorlatához.


Számviteli alapismeretek tantárgy

Az altiszt-jelöltek ismerjék a számvitel alapvetéseit, alapvető fogalmait, összefüggéseit, valamint ismereteik biztosítsanak kellő alapot az egyes gazdasági események könyvelési tételeinek végrehajtásához. Ismerjék meg a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását. Bizonylatok alapján tudják könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos tételeket.


Számvitel gyakorlat tantárgy

Az altiszt-jelöltek a számvitel alapvetéseinek, alapvető fogalmainak, összefüggéseinek, alkalmazott módszereinek ismeretében legyenek képesek az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására.


Katonai pénzügyi ellátás elmélet tantárgy

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a honvédelmi tárca személyi állományának pénzügyi ellátásának elméleti alapjait.


Katonai pénzügyi ellátás gyakorlat tantárgy

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a HM tárca személyi állományának pénzügyi ellátásával kapcsolatos gyakorlati feladatokat, es hatékonyan tudják alkalmazni a megszerzett gyakorlati ismereteket.


MH készenléti fokozatainak pénzügyi biztosítása elmélet tantárgy

Az altiszt-jelöltek ismerjék a Magyar Honvédség készenléti fokozatai pénzügyi biztosításának elméleti hátterét, legyenek tisztában a végrehajtandó feladatokkal, az alkalmazandó és kitöltendő okmányokkal, továbbá álljanak készen azok gyakorlatban történő alkalmazására.


MH készenléti fokozatainak pénzügyi biztosítása gyakorlat tantárgy

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a Magyar Honvédség készenléti fokozatai pénzügyi biztosításának gyakorlati hátterét, a működési feltételek kialakítását, a háborús költségvetési gazdálkodást, továbbá az illetményszámfejtés és pénzügyi ellátás háborús körülmények közötti gyakorlatát.


Közpénzügyek elmélet tantárgy

Az altiszt-jelöltek – a különböző gazdálkodási területeket érintően – ismerjék meg a honvédelmi tárca sajátos, központosított költségvetési gazdálkodásának elméleti alapjait, úgy mint a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályait, valamint a fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjét.


Közpénzügyek gyakorlat tantárgy

Az altiszt-jelöltek legyenek képesek a beszámolás és a leltározás általános, valamint honvédelmi tárcára vonatkozó speciális szabályainak gyakorlati alkalmazására, továbbá az előirányzatok jogszabályi előírásoknak megfelelő alkalmazására.


Katonai pénzügyi informatika gyakorlat tantárgy

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a HM tárca Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerének működését, legyenek képesek lekérdezéseket készíteni, rögzítéseket végrehajtani.


Költségvetési számvitel elmélet tantárgy

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a költségvetési számvitel elméleti alapjait, legyenek képesek azokat a gyakorlatban is alkalmazni.


Költségvetési számvitel gyakorlat tantárgy

Az altiszt-jelöltek legyenek képesek költségvetési számvitel gyakorlati alkalmazására, az elszámolások, könyvelések, rögzítések és ellenőrzések gyakorlatban történő végrehajtására.


Szakmai gyakorlat tantárgy

Az altiszt-jelöltek éles helyzetben, a honvédelmi tárca pénzügyi és számviteli ellátását végző szervezeti elemeinél letöltendő szakmai gyakorlat keretében ismerjék meg az egyes modulokban felsorolt tantárgyak által megszerzett elméleti szaktudás gyakorlati alkalmazásának lehetőségét, tegyenek szert széleskörű gyakorlat tapasztalatra, ismerjék meg legalább egy pénzügyi és számviteli ellátását végző szervezeti elem mindennapi feladatait.


A szakképesítéssel betölthető beosztások és azok rövid leírása

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél jelentkező pénzforgalommal és számlavezetéssel kapcsolatos feladatok ellátására, a személyi jövedelemadót és az általános forgalmi adót érintő, honvédségi szervezeteknél jelentkező szakfeladatok végrehajtására szükséges beosztásokat tudnak a katonai pénzügyi szakot végzett altisztek ellátni.
Feladatuk a pénzügyi altiszteknek, a HM tárca személyi állományának pénzügyi ellátásával kapcsolatos szakfeladatok, a mindennapi pénzügyi szakfeladatok végrehajtása az esetlegesen felmerülő problémák kezelése, jelzése, valamint költségvetési szakfeladatok végrehajtása.

A katonai pénzügy szakot végzett hallgatók a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás birtokában alkalmasak belső kontroll rendszerek felhasználói szintű kezelésére, ellenőrzési, finanszírozási, közgazdasági, ellenjegyző, személyi járandósági, költségvetési, nyugdíjmegállapító, nemzetközi pénzügyi a gazdálkodás támogató, számviteli, társadalombiztosítási altiszti beosztások ellátására.

Alakulatnál szerzett munkatapasztalatuk alkalmasak lesznek az egyes pénzügyi részterületek szélesebb spektrumban való megismerésre, alkalmazásra, valamint lehetőségük nyílik a szükséges felkészülés után békefenntartó misszióban való szolgálatteljesítésre.